AVION Melamine picnic set (plate & bowl). Habitat.